Hotărârile autorității deliberative

2021

HCL 1 din 07.01.2021 privind numirea consilierului lo cal Tosa Ioan-Titi in Comis ia de specialitate nr.1

HCL 2 din 07.01.2021 privind aprobar ea contractului-cadru de locuințe

HCL 3 din 07.01.2021 privind exec.b ranșare la reț.de apă Gârbău 173

HCL 4 din 07.01.2021 privind acoperirea definitivă a def icitului sect.de dezv.a buge tului local al com.Gârbău

HCL 5 din 11.01.2021 privind uti lizarea excedentului anual al bugetului de venituri și cheltuieli al com.Gârbău pe anul 2020

HCL 6 din 26.01.2021 privind aprobare deviz general actul izat pt.investitia ,,Infiinta re retea de canalizare…

HCL 7 din 26.01.2021 privind completarea HCL 44 din 2014

HCL 8 din 26.01.2021 privind modificarea HCL 45 din 2014

HCL 9 din 29.01.2021privind alegerea preș.de șed

HCL 10 din 29.01.2021 privind exec.b ranșare la reț.de apă Viștea 292

HCL 11 din 29.01.2021 privind exec. branșare la reț de apă Viștea 66

HCL 12 din 29.01.2021 privind exec. branșare la reț.de apă Viștea 64

HCL 13 din 29.01.2021 privind exec.bra nșare la reț.electrică Nădășelu 76

HCL 14 din 16.02.2021 privin d încheiere act adițional

HCL 15 din 16.02.2021 privind aprobarea externalizării serv.de contabilitate

HCL 16 din 16.02.2021 privind aprobarea ac hiziționării de serv.în dom.serv.publ.

HCL 17 din 16.02.2021 privind aprobarea exec.bugetare pe trim.IV anul 2020

HCL 18 din 16.02.2021 privind aprobare plan de l ucrări , repartizare ore de muncă obligatorii

HCL 19 din 26.02.2021 privind delega rea gestiunii serv.de alim.cu apă

HCL 20 din 26.02.2021 privind exec.b ranșare la reț.de apă Viștea 232

HCL 21 din 26.02.2021 privind exec.branșare la reț.de apă Viștea 229

HCL nr.22 din 31.03.2021 privind acordarea avizului Cons iliului Local Garbau , in cal itate de administrator al do meniului public şi privat al comunei Gârbău

HCL nr.23 din 31.03.2021 privi nd aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă a imobilului situat în

HCL nr.24 din 31.03.2021 privi nd aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă a imobilului situat în

HCL nr.25 din 31.03.2021 privind modifi carea și actualizarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Gârbău

HCL nr.26 din 31.03.2021 privin d aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Gârbău pentru anul 2021

HCL nr.27 din 31.03.2021privind acordarea avizului de utilizare si reabilitare drumuri pentru S.C LE TOM PROD S.R.L.

HCL nr.28 din 20.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Gâr bau, jud. Cluj, pe anul 2021

 

Hotararea nr 103 din 09.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau, pe anul 2020

Hotararea nr 102 din 17.11.2020 privind validarea rezultatului delegatului satesc localitatea Cornesti

Hotararea nr 101 din 17.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau

Hotararea nr 100 din 17.11.2020 privind stabilirea echipei mobile pt interventia de urgenta in caz de violenta domestica

Hotararea nr 99 din data de 17.11.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare apa Nadaselu nr 61

Hotararea nr 98 din 17.11.2020 privind aprobarea continuarii participarii comunei Gârbău in cadrul asociatiei GAL Somes Nadas

Hotararea nr 97 din 17.11.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III anul 2020

Hotararea nr 96 din 17.11.2020 privind modificarea si actualizarea statului de funcți și a organigramei

Hotararea nr 95 din 17.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Consiliului Local Garbau

Hotararea nr.94 din 04.11.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Garbau in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Garbau

Hotararea nr.93 din 04.11.2020 privind completareaHCL nr 44 din 07.08.2014 privind asigurarea fondurilor de la bug local

Hotararea nr.92 din 04.11.2020 privindmodificarea HCL nr 45 din 04.12.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici

Hotararea nr.91 din 03.11.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua electrica a imobilului situat in loc Turea nr 191A

Hotararea nr.90 din 03.11.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Vistea nr 175

Hotararea nr.89 din 03.11.2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in loc Garbau

Hotararea nr.88 din 03.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe anul 2020

Hotararea nr.87 din 03.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie, decembrie 2020, ianuarie 2021

Hotararea nr.86 din 29.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate al Consiliului Local Garbau

Hotararea nr.85 din 29.10.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Garbau

Hotararea nr 84 din 15.10.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a aimobilului situat in localitatea Vistea nr 17

Hotararea nr 83 din 15.10.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua electrica a imobilului situat in localitatea Vistea nr 315A

Hotararea nr 82 din 15.10.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a aimobilului situat in localitatea Vistea nr 100

Hotararea nr 81 din 15.10.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau, jud Cluj pe anul 2020

Hotararea nr 80 din 15.10.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau, jud Cluj pe anul 2020

Hotararea nr 79 din 17.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau

Hotararea nr 78 din 08.09.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in garbau nr 147

Hotararea nr 77 din 08.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau

Hotararea nr 76 din 03.09.2020 privind aprobarea tarifului de 257,36 leitona fara TVA pentru sortare, operare, transfer si depozitare a deseurilor la CMID Cluj

Hotararea nr 75 din 27.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau, jud Cluj, pe anul 2020

Hotararea nr 74 din 27.08.2020 privind numirea consilierului local Simpalean Vasile PMP in comisia de specialitate nr 1

Hotararea nr 73 din 11.08.2020 privind validarea mandatului supleantului aflat pe listele PMP, dlui Simpalean Vasile

Hotararea nr 72 din 11.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau , jud Cluj, pe anul 2020

Hotararea nr 71 din 11.08.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in Nadaselu nr 20

Hotararea nr 70 din 11.08.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in Garbau nr 22

Hotararea nr 69 din 11.08.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in Vistea nr 120

Hotararea nr 68 din 11.08.2020 privind aprobarea executiei bugetare pe trim II anul 2020

Hotararea nr 66 din 11.08.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile august, septembrie 2020

Hotararea nr 67 din 11.08.2020 privind declararea de utilitate publica a supreafetei de 4200 mp sin supr totala de 6500 mp inscrisa in CF 51715

Hotararea nr 65 din 23.07.2020 privind inregistrarea Primariei Garbau in Sistemul Electronic de Plata online

Hotararea nr 64 din 23.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei garbau, jud Cluj, pe anul 2020

Hotararea nr 63 din 07.07.2020 privind aprobarea inceperii investitiei Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Garbau

Hotararea nr 62 din 07.07.2020 privind revocarea HCL nr 48 din 03.06.2020

Hotararea nr 61 din 07.07.2020 privind revocarea HCL nr 85 din12.12.2019

Hotararea nr 60 din 07.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau

Hotararea nr 59 din 07.07.2020 privind numirea consilierului local FARAGO EMIL in comisia de specialitate

Hotararea nr 58 din 30.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului Garbau nr 14

Hotararea nr 57 din 30.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului Nadaselu nr 82A

Hotararea nr 56 din 30.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului Vistea nr 84

Hotararea nr 55 din 30.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor necesare bransare retea electrica Nadaselu 51E

Hotararea nr 54 din 30.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor

Hotararea nr 53 din 30.06.2020 privind aprobarea actualizarii valorii obiectivelor de investitii Refacere pod peste paraul Csorgo spre biserica adventista loc Vistea

Hotararea nr 52 din 30.06.2020 privind prelungirea contractului de inchiriere locuinta de serviciu

Hotararea nr 51 din 30.06.2020 privind validarea mandatului dlui Farago Emil PNL

Hotararea nr 50 din 03.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua electrica a imobilului situat in loc Vistea nr 140

Hotararea nr 49 din 03.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Garbau nr 205

Hotararea nr 48 din 03.06.2020 privind aprobarea inceperii investitiei Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Grabau, judetul Cluj

Hotararea nr 47 din 03.06.2020 privind aprobarea valorii necesare punerii in funciune a obiectivului de investitii In fiintare retea de canalizare cu statie de epurare in loc Garbau

Hotararea nr 46 din 03.06.2020 privind modificarea si actualizarea statului de functii si a organigramei

Hotararea nr 45 din 03.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie, august 2020

Hotararea nr 44 DIN 28.05.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Garbau nr 29

Hotararea nr 43 din 28.05.2020 privind prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATIONS SA

Hotararea nr 42 din 28.05.2020 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestru I anul 2020

Hotararea nr 41 din 28.05.2020 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Garbau

Hotararea nr 40 din 12.05.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la retaeaua de apa a imobilului situat in loc Garbau nr 84

Hotararea nr 39 din 12.05.2020 privind aprobarea actului aditional nr 1 la acordul de cooperare pentru organizarea si functionarea compartimentului dezvoltare rurala

Hotararea nr 38 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau

Hotararea nr 37 din 28.04.2020 aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in localitatea Vistea nr 140

Hotararea nr 36 din 28.04.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua electrica a imobilului situat in localitatea Vistea 312-313

Hotararea nr 35 din 28.04.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in localitatea Garbau nr 150

Hotararea nr 34 din 28.04.2020 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 50000 lei aprobata prin HCL nr 16 2020 la capitolul Recreere-activitati culturale

Hotararea nr 33 din 28.04.2020 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 60000 lei aprobata prin HCL nr 16 2020 la capitolul Recreere-activitati sportive

Hotararea nr 32 din 28.04.2020 privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2019

Hotararea nr 31 din 31.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe anul 2020

Hotararea nr 30 din 31.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC UTILITATI PUBLICE GIRBAU SRL pe anul 2020

Hotararea nr 29 din 31.03.2020 privind repartizarea pe unitati de cult a sumei de 120 000 lei aprobata prin HCL 16 2020

Hotararea nr 28 din 12.03.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Vistea nr 181

Hotararea nr 27 din 12.03.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Garbau nr 161

Hotararea nr 26 din 12.03.2020 cu privire la implementarea proiectului Promovarea traditiilor si a culturilor locale, achizitie scena, sonorizare si costume populare

Hotararea nr 25 din 12.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru data de 12.03.2020

Hotararea nr 24 din 03.03.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor necesare bransamentului la reteaua electrica a imobilului situat in localitatea Turea nr 161

Hotararea nr 23 din 03.03.2020 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Garbau

Hotararea nr 22 din 03.03.2020 privind aprobarea planului de analiza si acoperirea riscurilor comunei garbau aferent anului 2020

Hotararea nr 21 din 03.03.2020 privind aprobarea transferului cantitatii de 35 mc material lemnos din prop comunei Garbau in favoarea Scolii Gimnaziale Garbau

Hotararea nr 20 din 03.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2020

Hotararea nr 19 din 03.03.2020 privind modificarea HCL nr 17 din 12.03.2012

Hotararea nr 18 din 03.03.2020 privind numirea consilierului local Jucan ovidiu Vasile in comisia de specialitate nr 1

Hotararea nr 17 din 03.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ,artie aprilie mai 2020

Hotararea nr 16 din 11.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe anul 2020

Hotararea nr 15 din 11.2.2020 privind validarea mandatului supleantului aflat pe listele PMP Cluj

Hotararea nr 14 din 11.02.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului din localitatea Garbau nr 138

Hotararea nr 13 din 28.01.2020 privind aprobarea executiei bugetare pe trim IV anul 2019

Hotararea nr 12 din 28.01.2020 privind modificare HCL nr 45 din 04.12.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici

Hotararea nr 11 din 28.01.2020 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciilor pentru dezvoltare rurala

Hotararea nr 10 din 28.01.2020 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciilor pentru dezvoltare rurala

Hotararea nr 9 din 28.01.2020 privind completarea HCL nr 44 din 07.08.2014 privind asigurarea fondurilor de la bugetul local sau din alte surse legal constituite

Hotararea nr 8 din 28.01.2020 privind aprobarea Programului Anual de achizitii publice pe anul 2020

Hotararea nr 7 din 28.01.2020 privind aprobarea incheierii acordului de reabilitare a drumului de exploatare ce vor fi utilizate de SC LEVENTE COMPANIE SRL

Hotararea nr 6 din 16.01.2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in loc Garbau

Hotararea nr 5 din 16.01.2020 privind aprobarea angajarii unor cheltuieli din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2020

Hotararea nr 4 din 16.01.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2019

Hotararea nr 3 din 16.01.2020 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr 79 din 16.10.2017 privind asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru cheltuieli care nu se finanteaza prin PNDL

Hotararea nr 2 din 16.01.2020 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr 16 din 28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru Infiintare retea canalizare in loc Vistea si Turea

Hotararea nr 1 din 16 01 2020 privind aprobarea devizului general actualizat si proiectul tehnic pentru Infiintare retea de canalizare in loc Vistea si Turea

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.