Hotărârile autorității deliberative

2024

Hotărârea nr 1 din 23.01.2024 privind aprobarea transferului cantității de 15 mc material lemnos din proprietatea Comunei Gârbău în favoarea Școlii Gimnaziale Gârbău

Hotararea nr 2 din 23.01.2024 privind însușirea lucrării de specialitate denumită ʺPlan de amplasament și delimitare cu propunere de modificare a limitelor și dezmembrareʺ a două imobile-terenuri

Hotărârea nr 3 din 23.01.2024 privind însușirea Acordului de cooperare privind organizarea şi funcționarea serviciului audit public intern

Hotărâre nr 4 din 23.01.2024 privind majorarea salariului de bază brut al domnului administrator al SC Utilități Publice Gîrbău SRL

Hotărârea nr. 5 din 23.01.2024 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2024

Hotărârea nr. 6 din 23.01.2024 privind aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă pentru imobilul din loc. Turea, nr. 21A, pe domeniul public al comunei Gârbău

Hotărârea nr.7 din 23.01.2024 privind aprobarea Actului Adițional nr.22024 la acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea serviciilor pentru dezvoltare rurală

Hotărârea nr 8 din 23.01.2024 privind aprobarea Actului Adițional nr.12024 la acordul de cooperare pentru organizarea şi exercitarea serviciilor pentru dezvoltare rurală

Hotararea nr 9 din 08.02.2024 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarie martie aprilie 2024

Hotararea nr 10 din 08.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe anul 2024

Hotararea nr 11 din 09.02.2024 privind modificarea HCL nr.100 din 28.11.2023

Hotararea nr 12 din 27.02.2024 privind aprobarea raportului de evaluare pentru imobilul inscris in CF 55805

Hotararea nr 13 din 27.02.2024 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trim IV 2023

Hotararea nr 14 din 27.02.2024 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Utilitati Publice Girbau SRL

Hotararea nr 15 din 27.02.2024 privind aprobarea racordarii la reteaua electrica a locului de consum Vistea nr 51

Hotararea nr 16 din 27.02.2024 privind aprobarea executarii lucrarilor la reteaua de apa a locului de consum Garbau nr 171

Hotararea nr 17 din 27.02.2024 privind actualizare indicatori tehnico economici si a de devizului general

Hotararea nr 18 din 27.02.2024 privind modificarte art 1 don HCL nr 66 18.08.2023

Hotararea nr 19 din 14.03.2024 privind dezmembrarea imobilelor terenuri nr cadastrale 50715, respectiv 50716

Hotararea nr 20 din 14.03.2024 privind acordarea avizului CLG in calitate de administrator

Hotararea nr 21 din 19.03.2024 privind actualizarea comi siei de evaluare

Hotararea nr 22 din 19.03.2024 privind apr obarea transferului cantității de 10 mc material lemnos

Hotararea nr 23 din 19.03.2024 priv i

Hotararea nr 24 din 29.03.2024 privind aprobarea variantei electronice r

Hotărârea nr 25 din 29.03.2024 privind schimbarea destinatiei cladirii sit uată în localitatea Nădășelu, nr 96 comuna

Hotărârea nr 26 din 29.03.2024 privind includere a in domeniul public al Comunei Gârbău și delegarea

Hotararea nr 29 din 29.03.20 24 privind aprobarea racordă rii la reteaua electrica a lo cului de consum permanent Cab ana amplasata in

Hotararea nr 30 din 29.03.2 024 privind acordarea unor p remii financiare in s

Hotărârea nr 32 din 10.04. 2024 privind nominalizarea pe beneficiari, a sumei aprobată prin Hotărarea Consiliului Local nr. 102024, la Capitolul nr. 67.02 Recreere – Activități sportive

Hotărârea nr.33 din 10.04.2024 privind nominalizarea pe beneficiari, a sumei aprobată prin Hotărarea Consiliului Local nr. 102024, la Capitolul nr. 67.02 Recreere – Activități culturale

Hotărârea nr.34 din 30.04.2024 privind indexarea impozitelor și taxelor pentru anul fiscal 2025 la nivelul comunei Gârbău, județul Cluj, cu rata inflației de 10,4%

Hotărârea nr.35 din 30.04.2024 privind prelungirea contractului nr.219605.04.2011 privind exercitarea dreptului de acces încheiat cu ORANGE ROMÂNIA COMUNICATIONS SA

Hotărârea nr.36 din 30.04.2024 privind aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă pentru imobilul din loc. Gârbău, nr. 48, pe domeniul public al comunei Gârbău

Hotărârea nr.38 din 30.04.2024 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul I anul 2024

 

 

 

2023

Hotararea nr 1 din 09.01.2023 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local al comunei Garbau inregistrat la sfaritul anului 2022

Hotararea nr 2 din 30.01.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe anul 2023

Hotararea nr 3 din 30.01.2023 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice pe anul 2023

Hotararea nr 4 din 30.01.2023 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Garbau pentru anul scolar 2023-2024

Hotararea nr 5 din 30.01.2023 privind majorarea salariului de baza al domnului S C D in calitate de administrator al SC Utilitati Publice Garbau

Hotararea nr 6 din 30.01.2023 privind aprobarea racordarii la reteaua electrica a locului de consum casa situata in loc Vistea nr 187A

Hotararea nr 7 din 30.01.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si UAT Garbau

Hotararea nr 8 din 07.02.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februareie, martie, aprilie

Hotararea nr 9 din 07.02.2023 privind actualizarea comisiei de evaluare si selectionare pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila de la bugetul local

Hotararea nr 10 din 07.02.2023 privind insusirea acordului de cooperare la acordul de cooperare pentru organziarea si exercitarea serviciilor pentru dezoltare rurarala

Hotararea nr 11 din 07.02.2023 privind aprobarea Actului Aditional nr 1 din 2023 la acordul de cooperare pentru organziarea si exercitarea serviciilor pentru dezoltare rurarala

Hotararea nr 12 din 14.02.2023 privind aprobarea rectificarii suprafetei de la 3854 mp la 3106 mp inscrisa in CF nr 53011 imobil situat in intravilanul localitatii Garbau

Hotararea nr 13 din 28.02.2023 privind aprobarea deviului general pentru obiectivul de investitiei Construire Anexa Scoala Garbau

Hotararea nr 14 din 28.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC U tilitati Publice Gărbau SRL

Hotararea nr 15 din 28.02.2023 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apap a imobilului situat in loc Garbaur nr 170

Hotararea nr 16 din 28.02.2023 privind aprobarea racordarii la reteaua electrica a locului de consum casa situata in loc turea nr 21A

Hotararea nr 17 din 28.02.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Introducere teren in intravilan si parcelare

Hotararea nr 18 din 10.03.2023 privi nd aprobarea participării Comunei Gârbău la Programul Național de Redresare si Rezilienta Componenta C15

Hotararea nr 19 din 10.03.2023 privind aprobarea în ceperii demersurilor in v ederea achiziționării unui

Hotararea nr 20 din 27.03.2023 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie obiectiv Amenajare zona de agrement recreativa si educativa in loc Garbau

Hotararea nr 21 din 31.03.2023 privind actualizarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Garbau

Hotararea nr 22 din 31.03.2023 privind acordarea avizului CLG in calitatea de adm al domeniului public si privat

Hotararea nr 23 din 31.03.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnic economici si a devizului general Asfaltare strzi vicinale Garbau

Hotararea nr 24 din 31.03.2023 privind includerea in domeniul public al comunei Garbau si delegarea hestiunii serviciului de alimentare cu apa canalizare

Hotararea nr 25 din 31.03.2023 privind aprobarea racordarii la reteaua electrica a locului de consum permanent in loc Nadaselu nr 79

Hotararea nr 26 din 31.03.2023 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 120000 aprobata prin HCL 2 din 2023 la Capitolul 67.02 Recreere-activitati sportive

Hotararea nr 27 din 31.03.2023 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 10000 aprobata prin HCL 2 din 2023 la Capitolul 67.02 Recreere-activitati culturale

Hotararea nr 28 din 31.03.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati aferenti obiectivului de investitie Construire capela mortuara in loc Garbau

Hotararea nr 29 din 28.04.2023 privind completari la inventarul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Garbau

Hotararea nr 30 din 28.04.2023 privind aprobarea participarii comunei Garbau la Parteneriatul LEADER cu denimirea Grupul de Actiune Locala Gal Somes Nadas

Hotararea nr 31 din 28.04.2023privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor pentru anul fiscal 2024 la nivelul comunei Garbau judetul Cluj

Hotararea nr 32 din 28.04.2023 privind modificarea si actualizarea statului de functii și a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei garbau

Hotararea nr 33 din 30.05.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile mai, iunie, iulie 2023

Hotararea nr 34 din 30.05.2023 privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al com Garbau

Hotararea nr 35 din 30.05.2023 privind trecerea din domeniul public al comunei garbau in domeniul privat a imobilelor inscrise in CF nr 51715 si CF 51716

Hotararea nr 36 din 30.05.2023 privind aprobarea racordarii la reteaua electrica a locului de consum anexa gospodareasca din loc nadaselu nr 20 B

Hotararea nr 37 din 30.0.52023 privind aprobarea accesului din drumul de exploatație DE 4334 la terenul situat în extravilanul localității Nădășelu, comuna Gârbău, județul Cluj

Hotararea nr 38 din 30.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr 39 din 27.06.2023 privind aprobarea ȋnceperii demersurilor prin licitatie publică pentru achiziția serviciilor de evaluare a unor terenuri aflate

Hotararea nr 40 din 27.06.2023 privind acordarea mandatului special reprezentantului în AGA ADI Eco-Metropolitan Cluj pentru a vota cu privire la încheierea actului adiţional nr. 1 la

Hotararea nr 41 din 27.06.2023 privind aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă a imobilului situat în

Hotararea nr 42 din 27.06.2023 privind aprobarea racordării la rețeaua electrică a locului de consum casă de locuit situată în localitatea Viștea, nr.84 , comuna Gârbău, județul Cluj u

Hotararea nr 43 din 27.06.2023 privind aprobarea racordării la rețeaua electrică a locului de consum perma

Hotararea nr 44 din 27.06.2023 privind aprobarea executării lucrărilor de branșament de apă pentru cișmea de curte

Hotararea nr 45 din 27.06.2023 privind aprobarea executării lucrărilor de branșament de apă pentru cișmea de curte în loc. Nădășelu, FN , CAD 53523

Hotararea nr 46 din 27.06.2023 privind aprobarea executării lucrărilor de branșament de apă pentru cișmea de curte în loc. Nădășelu, 20B , CAD 53652 comuna Gârbău, jud.Cluj,

Hotararea nr 47 din 27.06.2023 privind aprobarea executării lucrărilor de branșament de apă pentru cișmea de curte în loc. Nădășelu, FN, CAD.54886,

Hotararea nr 48 din 27.06.2023 privind aprobarea executării lucrărilor de branșament de apă pentru cișmea de curte în loc. Nădășelu,

Hotararea nr 49 din 27.06.2023 privind aprobarea racordării la rețeaua electrică a locului de consum permanent magazie situată în localitatea Nădășelu, nr.46-47 , comuna Gârbău, județul Cluj

Hotararea nr 50 din 27.06.2023 privind aprobarea transferului cantitatii de 63.85 mc material lemnos in favoarea Scolii Gimnaziale Garbau

Hotararea nr 51 din 11.07.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau

Hotararea nr 52 din 11.07.2023 privind aprobarea modelului acordului de cooperare pentru organizarea si functionarea compartimentului audit public intern cu majorarea contributiei

Hotararea nr 53 din 11.07.2023 privind acordul de principiu pentru preluarea unui imobil aflat in administrarea ADS in administrarea comunei Garbau

Hotararea nr 54 din 11.07.2023 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Nadaselu nr 50

Hotararea nr 55 din 20.07.2023 privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei garbau

Hotararea nr 56 din 26.07.2023 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a capelei mortuare din comuna Garbau

Hotararea nr 57 din 26.07.2023 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a spatiilor de joaca pentru copii

Hotararea nr 58 din 26.07.2023 privind aprobarea transferului cu titlu gratuit a doua autoturisme

Hotararea nr 59 din 26.07.2023 privind implementarea proiectului Sisteme integrate de colectare si valorificare a gunoiului de grajd

Hotararea nr 60 din 26.07.2023 privind actualizarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Garbau judetul Cluj

Hotararea nr 61 din 26.07.2023 privind aprobarea executarii lucrarilor de extindere conducta de alimentare cu apa in loc Vistea FN

Hotararea nr 62 din 26.07.2023 pentru aprobarea inchirierii unei locuinte dlui S A V fochist la Scoala Gimnaziala Garbau

Hotararea nr 63 din 18.08.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile august, septembrie, octombrie 2023

Hotararea nr 64 din 18.08.2023 privind incetarea mandatului de consilier local al domnului J O V ca urmare a demisiei

Hotararea nr 65 din 18.08.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr 66 din 18.08.2023 privind modificarea art 1 din HCL 14 16.03.2022 privind stabilirea taxelor de inchiriere a caminelor culurale

Hotararea nr 67 din 24.08.2023 privind aprobarea valorii de investitie a proiectului Achizitie microbuz in com Garbau

Hotararea nr 68 din 24.08.2023 privind repartizarea pe unitati de cult a sumei de 101000 aprobata prin HCL 2 2023

Hotararea nr 69 din 31.08.2023 privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiitionare produse scoli

Hotararea nr 70 din 07.09.2023 privind incheierea unui act aditional la Acordul de asociere nr 188108 04.04.2019 aprobat prin Hotararea nr 14 din 16.02.2021

Hotararea nr 71 din 21.09.2023 privind insusirea documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului teren cu nr cad 50933

Hotararea nr 72 din 26.09 .2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

Hotararea nr 73 din 29.09.2023 privind declararea intentiei comunei Garbau de aderare la AMTP Cluj

Hotararea nr 75 din 29.09.2023 privind actualizarea structurii comunitare consultative conform Legii 272 2004 pentru protectia si promovarea drepturilor copilului

Hotararea nr 76 din 29.09.2023privind aprobarea racordarii la reteaua electrica a locului de consum Anexa gospodareasca Cornesti FN

Hotararea nr 77 din 29.09.2023 privind includerea in domeniul public si delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa canalizare

Hotararea nr 78 din 29.09.2023 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransament pentru apa cismea de curte in loc Vistea nr 51

Hotararea nr 79 din 03.10.2023 privind implementarea proiectului Sisteme integrate de colecatre si valorificare a gunoiului de grajd

Hotararea nr 80 din 03.10.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim IV

Hotararea nr 81 din 12.10.2023 privind modificarea HCL nr 80 din 03.10.2023 privind rectificarea bugetului de venitui si cheltuieli al comunei Garbau

Hotararea nr 82 din 24.10.2023 privind validarea mandatului supleantului aflat pe listele PSD

Hotararea nr 83 din 24.10.2023 privind modificarea si actualizarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Garbau

Hotararea nr 84 din 24.10.2023 privind insusirea lucrarii de specialitate denumita Plan de amplasament si delimitare cu propunere de alipire a doua imobile-terenuri apartinand domeniului public

Hotararea nr 85 din 24.10.2023 privind aprobarea acordului de reabilitare a drumurilor de exploatare apartinand domeniului public

Hotararea nr 86 din 24.10.2023 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trim I II II IV anul 2022

Hotararea nr 87 din 24.10.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a documentatiei tehnico economice Infiintare platforma comunala pentru gunoi de grajd

Hotararea nr 88 din 03.11.2023 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 89 din 03.11.2023 privind numirea consilierului B C D in comisia de specialitate

Hotararea nr 90 din 03.10.2023 privind aprobarea executiei bugetului de venituri si cheltuieli pe trim I II III anul 2023

Hotararea nr 91 din 03.11.2023 privind aprobarea contractului cadru de servicii de deszapezire combatere a poleiului si siguranta circulatiei sezon 2023-2024

Hotararea nr 92 din 03.11.2023 privind modificarea si actualizarea statlui de functii si a organigramei aparatului de specialitate al primarului comunei Garbau

Hotararea nr 93 din 20.11.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trim IV anul 2023

Hotararea nr 94 din 28.11.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru realizarea investitiei Modernizare infrastructura rutiera in comuna Garbau

Hotararea nr 95 din 28.11.2023 privind implementarea proiectului Modernizare infrastructura rutiera in comuna Garbau

Hotararea nr 96 din 28.11.2023 privind aprobarea prelungirii contractului nr2804 24.11.2010 cu Orange Romania Comunications

Hotararea nr 97 din 28.11.2023 privind aprobarea racordarii la reteaua electrica pentru imobilul situat in loc Garbau nr 18A

Hotararea nr 98 din 28.11.2023 privind aprobarea racordarii la reteaua electrica pentru imobilul situat in loc Turea nr

Hotararea nr 99 din 28.11.2023 privind aprobarea racordarii la reteaua electrica si apa pentru imobilul inscris in CF nr 55691

Hotararea nr 100 din 28.11.2023 privind insusirea modificarilor inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Garbau

Hotararea nr 101 din 07.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe trim IV 2023

Hotararea nr 102 din 07.12.2023 privind aprobarea acordarii unor pachete de Craciun si stabilirea valorii acestora

Hotararea nr 103 din 20.12.2023 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe trim IV 2023

Hotararea nr 104 din 28.12.2023 privind stabilirea nivelului impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024

Hotararea nr 105 din 28.12.2023 privind aprobarea reorganizarii aparatului de specialitate al primarului comunei garbau conform Legii nr 296 2023

Hotararea nr 106 din 28.12.2023 privind eliberarea acordului Consiliului Local pentru exercitarea lucrarilor pe domeniul public

Hotararea nr 107 din 28.12.2023 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Nadaselu nr 82A

Hotararea nr 108 din 28.12.2023 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Nadaselu FN CF 54829

Hotararea nr 109 din 28.12.2023 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Nadaselu nr 20C CF 54930

Hotararea nr 110 din 28.12.2023 privind aprobarea regulamentului pentru decontarea cheltuielilor cu naveta

Hotararea nr 111 din 28.12.2023 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2024-2025

Hotararea nr 112 din 28.12.2023 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua electrica a imobilului situat in loc Garbau nr 257

 

 

2022

Hotararea nr 1 din 05.01.2022 privind acoperirea definitiva a deficitului bugetului local la sfarsitul anului 2021

Hotararea nr.2 din 18.01.2022 privind utilizarea excedentului anual al buegtului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau 2021

Hotararea nr.3 din 18.01.2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publ

Hotararea nr 4 din 18.01.2022 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 2022-2023

Hotararea nr 5 din 18.01.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii

Hotararea nr 6 din 08.02.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe anul 2022

Hotararea nr 7 din 08.02.2022 privind aprobarea executiei bugetare pe trim IV anul 2021

Hotararea nr 8 din 10.02.2022 privind actualizarea comisiei de evaluare si selectionare pt atribuirea contractelor de finantare nerambursabila

Hotararea nr 9 din 10.02.2022 privind actualizarea devizului estimativ Asfaltare strazi vicinale din loc Garbau

Hotarea nr 10 din 02.03.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pt lunile martie, aprilie, mai 2022

Hotararea nr 11 din 02.03.2022 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Garbau

Hotararea nr 12 din 02.03.2022 privind externalizarea serviciilor in domeniul achizitiilor publice

Hotararea nr 13 din 02.03.2022 privind externalizarea serviciului de contabilitate

Hotararea nr 14 din 16.03.2022 pentru modificarea art.1 din HCL nr.1519.03.2019 privind stabilirea taxelor de inchiriere a

Hotararea nr 15 din 22.03.2022 privind modificarea si actualizarea statutului de functii si a organigramei aparatului de specialitate

Hotararea nr 16 din 22.03.2022 cu privire la aprobarea cererii de finantare si a devizului general Infiintare retea distributie gaze naturale

Hotararea nr 17 din 22.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC UTILITATI PUBLICE GIRBAU SRL

Hotararea nr 18 din 22.03.2022 privind majorarea tarifului pentru utilizatorii care beneficiaza de serviciul de salubritatate

Hotararea nr 19 din 22.03.2022 privind actualizarea comisiei de evaluare si selectionare pentru atribuirea contractelor de finantare

Hotararea nr 20 din 22.03.2022 privind actualizarea structurii comunitare consultative conform Legii 272 din 2004

Hotararea nr 21 din 22.03.2022 privind extinderea conductei de alimentare cu apa in localitatea Nadaselu pentru imobilul de pe str Principala nr 20B

Hotararea nr 22 din 11.04.2022 privind nominalizarea pe beneficiari, a sumei de 10.000,00 lei aprobată prin HCL nr. 62022, la Capitolul nr. 67.02 Recreere – Activități culturale

Hotararea nr 23 din 11.04.2022 privind nominalizarea pe beneficiari, a sumei de 50.000,00 lei aprobată prin HCL nr. 062022, la Capitolul nr. 67.02 Recreere – Activități sportive

Hotararea nr 24 din 11.04.2022 SC LE TOM PROD SRL

Hotararea nr 25 din 21.04.2022 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Vincze Otto, ca urmare a decesului acestuia și declararea ca vacant a locului de consilier local

Hotararea nr 26 din 28.04.2022 privind validarea mandatului supleantului aflat pe listele Partidului Național Liberal, Filiala Cluj, doamna Szekely Alina Iulia

Hotararea nr 28 din 28.04.2022 privind aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă a imobilului situat în

Hotararea nr 29 din 28.04.2022 privind aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă a imobilului situat în

Hotararea nr 30 din 28.04.2022 privind aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă a imobilului situat în

Hotararea nr 31 din 28.04.2022 privind aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă a imobilului situat în

Hotararea nr 32 din 28.04.200 privind aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă a imobilului situat în

Hotararea nr 33 din 28.04. 2022 privind extindere conductă de alimentare cu apă

Hotararea nr 34 din 29.04.2022 privind numirea consilierului local membru al PNL

Hotararea nr 35 din 29.04.2022 privind nominalizarea pe beneficiari, a sumei de 50.000,00 lei

Hotararea nr 36 din13.05.2022 privind indexarea cu rata inflatiei a impozitelor si taxelor

Hotararea nr 37 din 13.05.2022 privind utilizarea excedentului anual al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe anul 2021

Hotararea nr 38 din 13.05.2022 privind aprobarea delegarii prin concesiune a Serviciului de iluminat public al Comunei Gârbău, Jud Cluj,

Hotararea nr 39 din 20.05.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție

Hotararea nr 40 din 31.05.2022 privind repartizare pe unitati de cult a sumei de 60000 lei

Hotararea nr 41 din 31.05.2022 privind aprobarea incheierii unui act aditional ADI

Hotararea nr 42 din 17.06.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea nr 43 din 17.06.2022 privind aprobarea Actului Aditional nr 1 la contractul de lucrari nr 1793 23.03.2022

Hotararea nr 44 din 17.06.2022 privind aprobarea Actului Aditional nr 2 la contractul de lucrari nr 5383 23.09.2020

Hotararea nr 45 din 17.06.2022 privind aprobarea Actului Aditional nr 3 la contractul de lucrari nr 4243 31.07.2020

Hotararea nr 46 din 17.06.2022 privind modificarea art 1 a HCL nr 37 din 13.05.2022

Hotararea nr 47 din 17.06.2022 privind aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apa a imobilului situat in loc Garbau nr 20

Hotararea nr 48 din 28.06.2022 privind aprobarea executăr ii lucrarilor de

Hotararea nr 49 din 28.06.2022 privind apro barea accesului din

Hotararea nr 50 din 28.06.2022 privi nd aprobarea executării lucrărilor de branșare la

Hotararea nr 51 din 28.06.2022 privind aprobarea Regulamen propriu cuprinzand masurile m etodologice, Garbau spre adoptare

Hotararea nr 52 din 11.07.2022 privind aprobarea elaborarii Studiului de fezabilitate DALI proiectul tehnic pentru ob de investitie Modernizarea sistemului de iluminat public stradal

Hotararea nr 53 din 20.07.2022 privind aprobarea actului adițional nr.2 din data de 15.07.2022 la contractul de prestări servicii publice de depozitare a deșeurilor nr.18706.10.2020

Hotararea nr 55 din 26.07.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Gârbău, jud. Cluj,

Hotararea nr 56 din 26.07.2022 privind modificarea și actualizarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Gârbău

Hotararea nr 58 din 26.07.2022 privind aprobarea amplasarii unie statii pentru servicii de telecomunicatii si bransare electrica

Hotararea nr 59 din 26.07.2022 privind aprobarea accesului din DC140 la terenul situat in intravilan inscris in CF 51027

Hotararea nr 60 din 26.07.2022 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua electrica si apa pentru imobilul inscris in CF nr 54549

Hotararea nr 61 din 26.07.2022 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua electrica si apa pentru imobilul inscris in CF nr 53583

Hotararea nr 62 din 26.07.2022 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua electrica si apa pentru imobilul inscris in CF nr 53597

Hotararea nr 63 din 26.07.2022 privind aprobarea accesului din DE 3897 bransare la reteaua electrica si apa pentru imobilul inscris in CF nr 54544

Hotararea nr 64 din 26.07.2022 privind aprobarea accesului din DE 3897 bransare la reteaua electrica si apa pentru imobilul inscris in CF nr 53653

Hotararea nr 65 din 26.07.2022 privind aprobarea accesului din DE 3897 bransare la reteaua electrica si apa pentru imobilul inscris in CF nr 53676

Hotararea nr 66 din 17.08.2022 privind participarea la Programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public

Hotararea nr 67 din 17.08.2022 privind aprobarea actului aditional nr 3 din 20.07.2022 la contractul de prestari servicii publice de depozitare a deseurilor nr 187 din 06.10.2020

Hotararea nr 68 din 17.08.2022 privind trecerea din domeniul public al comunei Garbau a imobilelor afectate de lucrarile la autostrada

Hotararea nr 70 din 22.08.2022 privind atribuirea si incheierea Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubruzare

Hotararea nr 71 din 22.08.2022 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Garbau nr 167 pe domeniul public al com Garbau

Hotararea nr 72 din 22.08.2022 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Vistea nr 159 pe domeniul public al com Garbau

Hotararea nr 73 din 22.08.2022 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Garbau nr 90 pe domeniul public al com Garbau

Hotararea nr 74 din 22.08.2022 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Garbau nr 149 pe domeniul public al com Garbau

Hotararea nr 75 din 22.08.2022 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Vistea nr 122 pe domeniul public al com Garbau

Hotararea nr 76 din data de 30.08.2022 privind includerea in domeniul public al comunei Garbau si delegrea gestiunii serviciului de alimentare cu apa canalizare catre Compania de Apa

Hotararea nr 77 din data de 30.08.2022 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in Garbau nr 52

Hotararea nr 78 din data de 30.08.2022 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in Vistea nr 149

Hotararea nr 79 din data de 30.08.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022

Hotararea nr 80 din data de 30.08.2022 privind aprobare PUZ

Hotararea nr 81 din 27.09.2022 privind alegerea presedintelu de sedinta

Hotararea nr 82 din 27.09.2022 privind utilizarea execedentului anual al bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Gârbău pe anul 2021

Hotararea nr 83 din 27.09.2022 privind însușirea documentației tehnice în vederea întabulării terenului în suprafața de 2317 mp cu destinație drum de exploatare

Hotararea nr 84 din 27.09.2022 privind aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă a imobilului situat în loc Vistea nr 231

Hotararea nr 85 din 27.09.2022 privind aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă a imobilului situat în loc Vistea nr 139

Hotararea nr 86 din 27.09.2022 privind aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă a imobilului situat în loc Vistea nr 270

Hotararea nr 87 din 27.09.2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 cu suma de 23.000, 00 lei provenita din repartizarea sumelorr

Hotararea nr 88 din 11.10.2022 privind aproba rea contractului cadru de servicii de deszăpezire şi combatere a poleiului pe raza comunei Gârbău în perioada sezonului rece 2022-2023

Hotararea nr 89 din 11.10.2022 pri vind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Gârbău, județul Cluj

Hotararea nr 90 din 11.10.2022 p rivind aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă a imobilului situat în

Hotararea nr 91 din 20.10.2022 privind aprobarea inscrierii bunurilor aflate in inventarul domeniului public al comunei Garbau in cartea funciara

Hotararea nr 92 din 25.10.2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Garbau judetul Cluj 2020-2027

Hotararea nr 93 din 25.10.2022 privind implementarea proiectului Achizitie microbuz in comuna Garbau

Hotararea nr 94 din 25.10.2022 privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente proiectului Dezvoltarea infrastructurii ITS TIC in comuna Garbau

Hotararea nr 95 din 31.10.2022 privind aprobarea accesului din DE 4334 la terenul situati in loc Nadaselu si aprobarea bransamentului electric

Hotararea nr 96 din 31.10.2022 privind aprobarea executarii lucrarii de bransament electric monofazat Nadaselu 98i

Hotararea nr 97 din 07.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe anul 2022

Hotararea nr 98 din 07.11.2022privind aprobarea executarii lucrarilor de bransament electric monofazat subteran pentru imobilul situat in loc Garbau nr 118A

Hotararea nr 99 din 07.11.2022 privind aprobarea executarii lucrarilor de racordare la reteaua electrica a locului de consul permanent in loc turea nr 193

 

Hotararea nr 100 din 24.11.2022 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau

Hotararea nr 101 din 24.11.2022 privind aprobarea participarii comunei Garbau in cadrul proiectului ISTER si a amplasarii unei borne

Hotararea nr 102 din 24.11.2022 privind aprobarea racordarii la reteaua electrica a locului de consum in loc Turea nr 76

Hotararea nr 103 din 24.11.2022 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransament de apa Garbau FN

Hotararea nr 104 din 24.11.2022 privind aprobarea racordarii la reteaua electrica a locului de consum permanent pentru locuinta unifamiliala situata in localitatea Garbau FN

Hotararea nr 105 din 24.11.2022 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransament la reteaua de apa pentru locuinta unifamiliala situat in Garbau FN

 

 

2021

HCL 1 din 07.01.2021 privind numirea consilierului lo cal Tosa Ioan-Titi in Comis ia de specialitate nr.1

HCL 2 din 07.01.2021 privind aprobar ea contractului-cadru de locuințe

HCL 3 din 07.01.2021 privind exec.b ranșare la reț.de apă Gârbău 173

HCL 4 din 07.01.2021 privind acoperirea definitivă a def icitului sect.de dezv.a buge tului local al com.Gârbău

HCL 5 din 11.01.2021 privind uti lizarea excedentului anual al bugetului de venituri și cheltuieli al com.Gârbău pe anul 2020

HCL 6 din 26.01.2021 privind aprobare deviz general actul izat pt.investitia ,,Infiinta re retea de canalizare…

HCL 7 din 26.01.2021 privind completarea HCL 44 din 2014

HCL 8 din 26.01.2021 privind modificarea HCL 45 din 2014

HCL 9 din 29.01.2021privind alegerea preș.de șed

HCL 10 din 29.01.2021 privind exec.b ranșare la reț.de apă Viștea 292

HCL 11 din 29.01.2021 privind exec. branșare la reț de apă Viștea 66

HCL 12 din 29.01.2021 privind exec. branșare la reț.de apă Viștea 64

HCL 13 din 29.01.2021 privind exec.bra nșare la reț.electrică Nădășelu 76

HCL 14 din 16.02.2021 privin d încheiere act adițional

HCL 15 din 16.02.2021 privind aprobarea externalizării serv.de contabilitate

HCL 16 din 16.02.2021 privind aprobarea ac hiziționării de serv.în dom.serv.publ.

HCL 17 din 16.02.2021 privind aprobarea exec.bugetare pe trim.IV anul 2020

HCL 18 din 16.02.2021 privind aprobare plan de l ucrări , repartizare ore de muncă obligatorii

HCL 19 din 26.02.2021 privind delega rea gestiunii serv.de alim.cu apă

HCL 20 din 26.02.2021 privind exec.b ranșare la reț.de apă Viștea 232

HCL 21 din 26.02.2021 privind exec.branșare la reț.de apă Viștea 229

HCL nr.22 din 31.03.2021 privind acordarea avizului Cons iliului Local Garbau , in cal itate de administrator al do meniului public şi privat al comunei Gârbău

HCL nr.23 din 31.03.2021 privi nd aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă a imobilului situat în

HCL nr.24 din 31.03.2021 privi nd aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă a imobilului situat în

HCL nr.25 din 31.03.2021 privind modifi carea și actualizarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Gârbău

HCL nr.26 din 31.03.2021 privin d aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Gârbău pentru anul 2021

HCL nr.27 din 31.03.2021privind acordarea avizului de utilizare si reabilitare drumuri pentru S.C LE TOM PROD S.R.L.

HCL nr.28 din 20.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Gâr bau, jud. Cluj, pe anul 2021

HCL nr 29 din 27.04.2021 privind al egerea președintelui de ședință

HCL nr 30 din 27.04.2021 privind i ndexarea taxelor și impozitelor

HCL nr 31 din 27.04.2021 privind bran șarea la rețeaua de apă Viștea 5A

HCL nr 32 din 27.04.2021 privind bran șarea la rețeaua de apă Viștea 205

HCL nr 33 din 27.04.2021 privind bran șarea la rețeaua de apă Viștea 208

HCL nr 34 din 27.04.2021 privin brans area la rețeaua de apă Viștea 237

HCL nr 35 din 27.04.2021 privind bran șarea la rețeaua de apă Viștea 238

HCL nr 36 din 27.04.2021 privind branșarea la rețeaua de apă Viștea 242

HCL nr 37 din 27.04.2021 privind c ontractul de locațiune RCS&RDS

HCL nr 38 din 27.04.2021 privind c ontractul de locațiune TELEKOM

HCL nr 39 din 27.04.2021 privind resti tuirea golului de casă pe anul 2021

HCL nr 40 din 27.04.2021 privind modifica re Statut ADI Zonă Metropolitană Cluj

HCL nr 41 din 27.04.2021 privind aprobarea bugetului de v enituri si cheltuieli SC Uti lități Publice Gîrbău SRL

HCL nr 42 din 25.05.2021 privind brans area la rețeaua de apă Gârbău 223 C

HCL nr 43 din 25.05.2021 privind aprobare a execuției bugetare pe trim.I an 2021

HCL nr 44 din 25.05.2021 privind rectificare buget trim.II an 2021

HCL nr 45 din 29.06.2021privind modific area și actualizarea statului de funcții și a organigramei aparatului de specialitate al Primarului comunei Gârbău

HCL nr 46 din 29.06.2021privin d aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă a imobilului situat în

HCL nr 47 din 29.06.2021privind apro barea acordării avizului de utilizare și reabilitare drumuri pentru dl.Nădășan Marius-Vasile (Turea nr.30)

HCL nr 48 din 29.06.2021privind aprob area acordării avizului de utilizare și reabilitare drumuri pentru dl.Bălaie Florin-Alexandru(Turea Nr.76)

HCL nr 50 din 29.06.2021privind acordarea avizului Consiliului Local Gârbău , în calitate de administrator al domeniulu i public şi privat al comunei Gârbău

HCL nr 51 din 02.07.2021privind rectificare buget trim.III 2021

HCL nr 52 din 30.07.2021 privind bra nșare la rețeaua electrică G 223C

HCL nr 53 din 30.07.2021 privind alegerea președintelui de ședință

Hotararea nr 54 din 05.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe trimestru III 2021

Hotararea nr 55 din 05.08.2021 privind aprobarea inceperii investitiei Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Garbau

Hotararea nr 56 din 20.08.2021 privind aproba rea excuției bugetare pe trim II anul 2021

Hotararea nr 57 din 20.08.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe trim III anul 2021

Hotararea nr 58 din 20.08.2021 privind trecerea in domeniul public al comunei Garbau si delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apa canalizare

Hotararea nr 59 din 20.08.2021 privind aprobarea executarii lucarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Vistea nr 131

Hotararea nr 60 din 20.08.2021 privind aprobarea executarii lucarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Vistea nr 63

Hotararea nr 61 din 23.09.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe trimestrul III anul 2021

Hotararea nr 62 din 23.09.2021 privind aprobarea actualizarii valorii devizelor de lucrari conform OG 1 2021

Hotararea nr 63 din 23.09.2021 privind aprobarea actualizarii valorii devizelor de lucrari conform OG 1 2021

Hotararea nr 64 din 30.09.2021 privind aprobarea executarii lucarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Gârbău nr 51

Hotararea nr 65 din 30.09.2021 privind aprobarea executarii lucarilor de bransare la reteaua electrica a imobilului situat in loc Nadaselu nr 45

Hotararea nr 66 din 30.09.2021 privind desemnarea reprezentantului CL al comunei Garbau in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Garbau

Hotararea nr 69 din 26.10.2021 privind modificarea si actualizarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate

Hotararea nr 70 din 26.10.2021 privind concesionarea Conacului Laszay Filip clasat ca si monument istoric situat in loc Nadaselu nr 62

Hotararea nr 71 din 26.10.2021 privind aprobarea PUZ pentru Introducere teren in intravilan pentru Infiintare Cimitir Confesional Greco Catolic

Hotararea nr 72 din 26.10.2021 privind aprobarea rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC UTILITATI PUBLICE GARBAU SRL pe anul 2021

Hotararea nr 73 din 26.10.2021 privind aprobarea accesului auto si pietonal si executari lucrari bransare electrica pentru imobilul situat in loc Turea 193

Hotararea nr 74 din 26.10.2021 privind aprobarea accesului din drumul comunal DC141A la imobilul situat in loc Vistea nr 263

Hotararea nr 75 din 26.10.2021 privind aprobarea accesului din drumul comunal DC141A la imobilul situat in loc Vistea nr 332

Hotararea nr 76 din 26.10.2021 privind aprobarea executării lucrărilor de branșare la rețeaua de apă a imobilului situat în loc Nadaselu nr 92

Hotărârea nr 77 din 26.10.2021 privind completări la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Gârbău

Hotărârea nr 78 din 02.11.2021 privind alegerea președintelui de sedinta pentru lunile noiembrie, decembrie 2021, ianuarie 2022

Hotararea nr 79 din 02.11.2021 privind aprobarea cererii de finațare și a devizului general estimativ Asfaltare strazi vicinale in loc Garbau

Hotararea nr 80 din 02.11.2021 privind aprobarea cererii de finațare și a devizului general estimativ Refacere pod in loc Cornesti

Hotararea nr 81 din 02.11.2021 privind aprobarea cererii de finațare și a devizului general estimativ Refacere pod in loc Nadaselu

Hotararea nr 82 din 08.11.2021 privind aprobarea cererii de finațare și a devizului general estimativ Înfiintare retea canalizare menajera in loc Nadaselu

Hotararea nr 83 din 15.11.2021 nivind aprobarea contractului cadru de servicii de deszăpezire şi combatere a poleiului pe raza comunei Gârbău în perioada sezonului rece 2021-2022

Hotararea nr 84 din 23.11.2021 privind prelungirea contractului cu TELEKOM

Hotararea nr 85 din 23.11.2021 privind prelungirea contractului cu TELEKOM.

Hotararea nr 86 din 23.11.2021 privind insusirea acordului de cooperare

Hotararea nr 87 din 23.11.2021 privind aprobarea accesului din drumulo de exploatare

Hotararea nr 88 din 23.11.2021 privind aprobare bransare Vsitea nr 68

deHotararea nr 89 din 23.11.2021 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli trim IV 2021

Hotararea nr 90 din 09.12.2021 privind rectificarea bug de venituri si cheltuieli trim IV an 2021

Hotararea nr 91 din 14.12.2021 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe trim IV

Hotararea nr 92 din 21.12.2021 privind rstabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022

Hotararea nr 93 din 21.12.2021 privind aprobarea planului de analiza si acoperire a riscurilor pe anul 2022

Hotararea nr 94 din 21.12.2021 privind acord RCS &RDS

Hotararea nr 95 din 21.12.2021 privind aprobare PUZ

Hotararea nr 96 din 21.12.2021 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe trim IV

Hotararea nr 97 din 28.12.2021 privind rectificare bugetului de venituri si cheltuieli pe trim IV

 

2020

Hotararea nr 103 din 09.12.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau, pe anul 2020

Hotararea nr 102 din 17.11.2020 privind validarea rezultatului delegatului satesc localitatea Cornesti

Hotararea nr 101 din 17.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau

Hotararea nr 100 din 17.11.2020 privind stabilirea echipei mobile pt interventia de urgenta in caz de violenta domestica

Hotararea nr 99 din data de 17.11.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare apa Nadaselu nr 61

Hotararea nr 98 din 17.11.2020 privind aprobarea continuarii participarii comunei Gârbău in cadrul asociatiei GAL Somes Nadas

Hotararea nr 97 din 17.11.2020 privind aprobarea execuției bugetare pe trimestrul III anul 2020

Hotararea nr 96 din 17.11.2020 privind modificarea si actualizarea statului de funcți și a organigramei

Hotararea nr 95 din 17.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și funcționare al Consiliului Local Garbau

Hotararea nr.94 din 04.11.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Garbau in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Garbau

Hotararea nr.93 din 04.11.2020 privind completareaHCL nr 44 din 07.08.2014 privind asigurarea fondurilor de la bug local

Hotararea nr.92 din 04.11.2020 privindmodificarea HCL nr 45 din 04.12.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici

Hotararea nr.91 din 03.11.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua electrica a imobilului situat in loc Turea nr 191A

Hotararea nr.90 din 03.11.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Vistea nr 175

Hotararea nr.89 din 03.11.2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in loc Garbau

Hotararea nr.88 din 03.11.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe anul 2020

Hotararea nr.87 din 03.11.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile noiembrie, decembrie 2020, ianuarie 2021

Hotararea nr.86 din 29.10.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate al Consiliului Local Garbau

Hotararea nr.85 din 29.10.2020 privind alegerea viceprimarului comunei Garbau

Hotararea nr 84 din 15.10.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a aimobilului situat in localitatea Vistea nr 17

Hotararea nr 83 din 15.10.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua electrica a imobilului situat in localitatea Vistea nr 315A

Hotararea nr 82 din 15.10.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a aimobilului situat in localitatea Vistea nr 100

Hotararea nr 81 din 15.10.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau, jud Cluj pe anul 2020

Hotararea nr 80 din 15.10.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau, jud Cluj pe anul 2020

Hotararea nr 79 din 17.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau

Hotararea nr 78 din 08.09.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in garbau nr 147

Hotararea nr 77 din 08.09.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau

Hotararea nr 76 din 03.09.2020 privind aprobarea tarifului de 257,36 leitona fara TVA pentru sortare, operare, transfer si depozitare a deseurilor la CMID Cluj

Hotararea nr 75 din 27.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau, jud Cluj, pe anul 2020

Hotararea nr 74 din 27.08.2020 privind numirea consilierului local Simpalean Vasile PMP in comisia de specialitate nr 1

Hotararea nr 73 din 11.08.2020 privind validarea mandatului supleantului aflat pe listele PMP, dlui Simpalean Vasile

Hotararea nr 72 din 11.08.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau , jud Cluj, pe anul 2020

Hotararea nr 71 din 11.08.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in Nadaselu nr 20

Hotararea nr 70 din 11.08.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in Garbau nr 22

Hotararea nr 69 din 11.08.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in Vistea nr 120

Hotararea nr 68 din 11.08.2020 privind aprobarea executiei bugetare pe trim II anul 2020

Hotararea nr 66 din 11.08.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile august, septembrie 2020

Hotararea nr 67 din 11.08.2020 privind declararea de utilitate publica a supreafetei de 4200 mp sin supr totala de 6500 mp inscrisa in CF 51715

Hotararea nr 65 din 23.07.2020 privind inregistrarea Primariei Garbau in Sistemul Electronic de Plata online

Hotararea nr 64 din 23.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei garbau, jud Cluj, pe anul 2020

Hotararea nr 63 din 07.07.2020 privind aprobarea inceperii investitiei Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Garbau

Hotararea nr 62 din 07.07.2020 privind revocarea HCL nr 48 din 03.06.2020

Hotararea nr 61 din 07.07.2020 privind revocarea HCL nr 85 din12.12.2019

Hotararea nr 60 din 07.07.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau

Hotararea nr 59 din 07.07.2020 privind numirea consilierului local FARAGO EMIL in comisia de specialitate

Hotararea nr 58 din 30.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului Garbau nr 14

Hotararea nr 57 din 30.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului Nadaselu nr 82A

Hotararea nr 56 din 30.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului Vistea nr 84

Hotararea nr 55 din 30.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor necesare bransare retea electrica Nadaselu 51E

Hotararea nr 54 din 30.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor

Hotararea nr 53 din 30.06.2020 privind aprobarea actualizarii valorii obiectivelor de investitii Refacere pod peste paraul Csorgo spre biserica adventista loc Vistea

Hotararea nr 52 din 30.06.2020 privind prelungirea contractului de inchiriere locuinta de serviciu

Hotararea nr 51 din 30.06.2020 privind validarea mandatului dlui Farago Emil PNL

Hotararea nr 50 din 03.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua electrica a imobilului situat in loc Vistea nr 140

Hotararea nr 49 din 03.06.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Garbau nr 205

Hotararea nr 48 din 03.06.2020 privind aprobarea inceperii investitiei Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Grabau, judetul Cluj

Hotararea nr 47 din 03.06.2020 privind aprobarea valorii necesare punerii in funciune a obiectivului de investitii In fiintare retea de canalizare cu statie de epurare in loc Garbau

Hotararea nr 46 din 03.06.2020 privind modificarea si actualizarea statului de functii si a organigramei

Hotararea nr 45 din 03.06.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iunie, iulie, august 2020

Hotararea nr 44 DIN 28.05.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Garbau nr 29

Hotararea nr 43 din 28.05.2020 privind prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu TELEKOM ROMANIA MOBILE COMUNICATIONS SA

Hotararea nr 42 din 28.05.2020 privind aprobarea executiei bugetare pe trimestru I anul 2020

Hotararea nr 41 din 28.05.2020 privind actualizarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Garbau

Hotararea nr 40 din 12.05.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la retaeaua de apa a imobilului situat in loc Garbau nr 84

Hotararea nr 39 din 12.05.2020 privind aprobarea actului aditional nr 1 la acordul de cooperare pentru organizarea si functionarea compartimentului dezvoltare rurala

Hotararea nr 38 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau

Hotararea nr 37 din 28.04.2020 aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in localitatea Vistea nr 140

Hotararea nr 36 din 28.04.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua electrica a imobilului situat in localitatea Vistea 312-313

Hotararea nr 35 din 28.04.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in localitatea Garbau nr 150

Hotararea nr 34 din 28.04.2020 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 50000 lei aprobata prin HCL nr 16 2020 la capitolul Recreere-activitati culturale

Hotararea nr 33 din 28.04.2020 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 60000 lei aprobata prin HCL nr 16 2020 la capitolul Recreere-activitati sportive

Hotararea nr 32 din 28.04.2020 privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2019

Hotararea nr 31 din 31.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe anul 2020

Hotararea nr 30 din 31.03.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC UTILITATI PUBLICE GIRBAU SRL pe anul 2020

Hotararea nr 29 din 31.03.2020 privind repartizarea pe unitati de cult a sumei de 120 000 lei aprobata prin HCL 16 2020

Hotararea nr 28 din 12.03.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Vistea nr 181

Hotararea nr 27 din 12.03.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului situat in loc Garbau nr 161

Hotararea nr 26 din 12.03.2020 cu privire la implementarea proiectului Promovarea traditiilor si a culturilor locale, achizitie scena, sonorizare si costume populare

Hotararea nr 25 din 12.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru data de 12.03.2020

Hotararea nr 24 din 03.03.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor necesare bransamentului la reteaua electrica a imobilului situat in localitatea Turea nr 161

Hotararea nr 23 din 03.03.2020 privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investitii Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Garbau

Hotararea nr 22 din 03.03.2020 privind aprobarea planului de analiza si acoperirea riscurilor comunei garbau aferent anului 2020

Hotararea nr 21 din 03.03.2020 privind aprobarea transferului cantitatii de 35 mc material lemnos din prop comunei Garbau in favoarea Scolii Gimnaziale Garbau

Hotararea nr 20 din 03.03.2020 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2020

Hotararea nr 19 din 03.03.2020 privind modificarea HCL nr 17 din 12.03.2012

Hotararea nr 18 din 03.03.2020 privind numirea consilierului local Jucan ovidiu Vasile in comisia de specialitate nr 1

Hotararea nr 17 din 03.03.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ,artie aprilie mai 2020

Hotararea nr 16 din 11.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Garbau pe anul 2020

Hotararea nr 15 din 11.2.2020 privind validarea mandatului supleantului aflat pe listele PMP Cluj

Hotararea nr 14 din 11.02.2020 privind aprobarea executarii lucrarilor de bransare la reteaua de apa a imobilului din localitatea Garbau nr 138

Hotararea nr 13 din 28.01.2020 privind aprobarea executiei bugetare pe trim IV anul 2019

Hotararea nr 12 din 28.01.2020 privind modificare HCL nr 45 din 04.12.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici

Hotararea nr 11 din 28.01.2020 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciilor pentru dezvoltare rurala

Hotararea nr 10 din 28.01.2020 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea serviciilor pentru dezvoltare rurala

Hotararea nr 9 din 28.01.2020 privind completarea HCL nr 44 din 07.08.2014 privind asigurarea fondurilor de la bugetul local sau din alte surse legal constituite

Hotararea nr 8 din 28.01.2020 privind aprobarea Programului Anual de achizitii publice pe anul 2020

Hotararea nr 7 din 28.01.2020 privind aprobarea incheierii acordului de reabilitare a drumului de exploatare ce vor fi utilizate de SC LEVENTE COMPANIE SRL

Hotararea nr 6 din 16.01.2020 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investitie Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in loc Garbau

Hotararea nr 5 din 16.01.2020 privind aprobarea angajarii unor cheltuieli din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2020

Hotararea nr 4 din 16.01.2020 privind utilizarea excedentului anual al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei pe anul 2019

Hotararea nr 3 din 16.01.2020 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr 79 din 16.10.2017 privind asigurarea fondurilor de la bugetul local pentru cheltuieli care nu se finanteaza prin PNDL

Hotararea nr 2 din 16.01.2020 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr 16 din 28.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru Infiintare retea canalizare in loc Vistea si Turea

Hotararea nr 1 din 16 01 2020 privind aprobarea devizului general actualizat si proiectul tehnic pentru Infiintare retea de canalizare in loc Vistea si Turea

Acest articol a fost publicat în Uncategorized. Salvează legătura permanentă.